VDict ( English – Vietnamese Multiple Dictionary ) v1.0 ipa

Télécharger l’ipa VDict ( English – Vietnamese Multiple Dictionary ) compatible avec iPhone, iPod Touch et iPad. Nécessite iPhone OS 3.0 ou version ultérieure.

1 Commentaire »

  • nguyen thi cam tu dit :

    Dù cho có sự đa dạng về văn hóa ở Mỹ nhưng Mỹ vẫn có một bản sắc văn hóa riêng mà có thể bạn chưa trải qua chỉ khi nào bạn đến Mỹ. Điều đó không thể nói hết được qua phim ảnh, hàng tiêu dùng hãy những mặt nào đó mà bạn đã biết.

    Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ bộ về văn hóa Mỹ:

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL


Laisser un commentaire

Assisted by App Store Assistant